PRIVACY
Glasbena matica

v Furlaniji Julijski krajini

Privacy - SLO

INFORMATIVNI DOPIS O POLITIKI ZASEBNOSTI

Društvo GLASBENA MATICA, Ul. Montesanto 2, 34135 Trst (TS), davčna številka 80015090329

Upravljavec podatkov: GLASBENA MATICA

Obdelovalec osebnih podatkov: Bogdan KRALIJ

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (RPD oz. DPO): dr. Massimo SBARBARO

 

Informativni dopis v skladu s 13. in 14. členom Uredbe EU 679/2016

Zahvaljujemo se vam, da ste nam zaupali svoje osebne podatke, in vam v nadaljevanju podajamo nekaj informacij o namenih in načinih obdelave teh podatkov. Podatki se pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo.

Namen obdelave

Podatki se obdelujejo za davčne namene, za namene, ki jih določa zakon, za izvajanje s statutom določene dejavnosti društva (informiranje o začetku ali predvidenem začetku tečajev, informiranje o zasedanjih organov društva), za uporabo zvočnih in video posnetkov, ki so nastali ob posameznih dogodkih. Namen obdelave izhaja iz izvajanja pogodbe, sklenjene z društvom.

Podatki se na primer hranijo in obdelujejo:

 • za pošiljanje novičnikov oz. posredovanje informativnih dopisov na e-naslov, ki ste ga navedli;
 • za šolske dejavnosti – poročanje, razpored razredov, specifično informiranje učiteljev, dejavnosti, ki jih predvideva zakon;
 • za rekreativne dejavnosti in igro – organizacijo izletov, določanje individualnih oblik pouka in učenja, izbor morebitnih ponudnikov prehrane in živil;
 • za raziskovalno dejavnost; raziskave in statistike, namenjene tudi zunanjim subjektom, se izvajajo izključno na anonimiziranih podatkih, na podlagi katerih ni mogoče določiti osebe, na katero se podatki nanašajo;
 • za kadrovske zadeve – obračun plač, zakonsko določene obveznosti na področju davkov, civilnega, kazenskega in delovnega prava, preprečevanja nesreč na delu in varstva delavcev;
 • za promocijske dejavnosti in pouk na daljavo – upravljanje spletnih strani in družbenih omrežij Glasbene matice ter organizacija pouka na daljavo (izobraževanja, sestankov in nastopov);
 • za preprečevanje okužb v skladu z zakonskimi določili za preprečevanje širjenja Covid-19 (kontaktni podatki, prisotnosti, odsotnosti, splošni zdravstveni podatki).

Način obdelave

Podatke obdelujemo ročno in hranimo jih v papirnih zbirkah oziroma računalniško; računalniško hranimo tudi izjave in prijave, skupaj s podatki, na katere se navezujejo; to velja tako za poslovna razmerja, sklenjena v tem poslovnem letu, kot tudi za tista iz prejšnjih let. Podatki in datoteke se hranijo za obdobje, ki ga določajo zakoni Italijanske republike in Evropske unije za ta področja (npr. računovodstvo, davke itd.), in vsekakor za najkrajši čas, ki je potreben za izpolnjevanje omenjenih zakonskih določil oz. za varstvo pravic društva ali posameznika (npr. če slednji iz lastnih vzrokov zaprosi za izjavo o včlanitvi v društvo v preteklih letih). Izjemo predstavljajo primeri, ko se posameznik pred omenjenim rokom odpove našim storitvam ali se dejavnost preneha – v tem primeru lahko zaprosite za tiskane datoteke in za izbris istih datotek, ki jih hranimo v računalniškem arhivu. V teh primerih lahko hranimo le podatke, ki jih določa zakon in s katerimi dokazujemo poslovne dogodke, dejavnosti ali specifične dogodke, izbrisati pa moramo vse podatke, ki niso izrecno določeni z zakonom za zagotavljanje varstva pravic posameznika (npr. e-naslov, telefonsko številko itd.). Vsekakor velja, da bomo ne glede na vašo zahtevo te podatke zamrznili in prekinili njihovo obdelavo. Te podatke izbrišemo v roku, ki ga zakon predvideva za preverjanje in pregledovanje izjav ali prijav, na katere se podatki nanašajo.

V skladu s smernicami za preprečevanje okužb in bolezni Covid-19 bomo lahko ustrezni obrazec za privolitev poslali tudi prek e-pošte ali drugih spletnih kanalov in ga v e-obliki tudi hranili.

Tudi fotokopije osebnih dokumentov in drugih dokumentov, ki so potrebni za vpis in včlanjevanje, nam boste lahko posredovali v e-obliki, mi pa jih bomo v tej obliki tudi hranili za čas, ki ga določa ta dopis.

Za hranjenje in obdelavo podatkov bomo načeloma upoštevali ista pravila, ki veljajo za tiskane dokumente; do podatkov bodo dostopale samo predhodno pooblaščene osebe.

Kontaktni podatki ter podatki o prisotnosti pri pouku, na dogodkih, prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih vodi, soorganizira ali h katerim občasno pristopa Glasbena matica, se bodo hranili dva meseca. Namen te obdelave je zadostiti zakonskim določilom in omogočiti posredovanje podatkov civilni zaščiti ali organom za varstvo javnega zdravja, ki so vnaprej pooblaščeni za tovrstno obdelavo.

V nasprotju s sprva predvideno prakso bomo zbirali tudi podatke, ki delno zadevajo zdravstveno stanje, v skladu s prilogami Uredbe predsednika vlade, ki bo takrat v veljavi. Posameznik bo podal izjavo o splošnem počutju in odsotnosti bolezenskih znakov oz. znakov okužbe.

Izjemoma, v primeru nenačrtovanih dogodkov med dejavnostmi, ki jih organizira Glasbena matica ali ki potekajo v njenih prostorih, oz. v primeru suma na okužbo ali simptome Covid-19, bomo morali dejavnost registrirati in podatke hraniti do nadaljnje preiskave organov za varstvo javnega zdravja.

Podatke bomo uničili oz. izbrisali v roku dveh mesecev.

Pouk bo lahko potekal na daljavo. V tem primeru bomo potrebovali kontaktne podatke družbenih omrežij. Promocijska dejavnost društva bo lahko potekala prek spleta.

Podatke bomo hranili za običajen čas, razen v primerih, ko nas boste zaprosili za njihov izbris.

 

Obvezni podatki

Vsi zbrani podatki so obvezni.

Posredovanje podatkov o družbenih omrežjih in pouku na daljavo ni obvezno.

Dokumenti, ki so poslani prek spleta in se hranijo v e-obliki, popolnoma nadomeščajo tiskane dokumente v mejah, ki jih določajo smernice proti širjenju Covid-19. Za rok hranjenja in način obdelave podatkov veljajo zgoraj omenjena določila.

 

Posledice zavrnitve posredovanja podatkov

Če posameznik ne posreduje podatkov, ki so obvezni za doseganje omenjenih ciljev, sklenitev pogodbe ni mogoča. Poleg tega ne bomo mogli ustrezno zadostiti vsem zakonskim zahtevam na področju davčne in upravne zakonodaje ter civilnega prava, ki ureja sklenitev pogodbe; posledica tega so lahko denarne in administrativne kazni oz. kazenske sankcije ter preklic dovoljenj in/ali licenc, ki jih dodeljujejo posamezni organi, zaradi česar podpisani v tem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Če posameznik ne dovoli obdelave podatkov, ki se nanašajo na promocijske dejavnosti in/ali pouk na daljavo, ne bo mogel koristiti teh storitev.

Subjekti, katerim se lahko razkrijejo osebni podatki

Osebni podatki se lahko razkrijejo:

 1. osebju društva, ki upravlja ali obdeluje podatke, za potrebe izvajanja dejavnosti, povezanih z obstoječo pogodbo; osebje je bilo ustrezno seznanjeno s postopki za varstvo osebnih podatkov in pravice do zasebnosti;
 2. vsem organom, ki so zadolženi za preverjanje in nadzor dejavnosti, povezanih z omenjenimi cilji;
 3. bankam, ki izvajajo in prejemajo plačila;
 4. zunanjim upravljavcem podatkov (npr. kadrovskemu in računovodskemu servisu, odvetnikom);
 5. državnim organom, ki preverjajo in nadzirajo ustreznost računovodskih in davčnih postopkov, ki jih predvideva zakon.
 6. organom za varstvo javnega zdravja in civilni zaščiti.

V veljavi ostaja prepoved razkritja ali širjenja vaših podatkov subjektom, ki niso nujno potrebni za izvajanje storitev ali dobavljanje proizvodov, ki jih vi zahtevate.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Svoje pravice v odnosu do upravljavca podatkov lahko uveljavljate v katerem koli trenutku v skladu z Uredbo EU 679/2016.

1 Posameznik ima pravico, da pridobi informacije o obstoju osebnih podatkov, četudi ti še niso bili vključeni v zbirko, in da so mu podatki posredovani v razumljivi obliki.

2 Posameznik ima pravico, da izve:

 1. od kod je upravljavec pridobil njegove podatke;
 2. namen in način obdelave;
 3. razloge za morebitno avtomatsko obdelavo osebnih podatkov;
 4. podatke o upravljavcu, obdelovalcu in pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov;
 5. informacije o subjektih in kategorijah subjektov, katerim upravljavec lahko razkrije podatke ali ki lahko do njih dostopajo kot upravljavci ali obdelovalci.

3 Posameznik ima pravico do:

 1. posodobitve, popravka ali, če je to v njegovem interesu, dopolnitve podatkov;
 2. izbrisa, anonimizacije ali zamrznitve podatkov, ki se ne obdelujejo skladno z zakonom, vključno s tistimi, katerih hramba ni nujna glede na cilje in namene, za katere so bili pridobljeni in nato obdelani.

4 Posameznik lahko delno ali v celoti ugovarja

 1. obdelavi osebnih podatkov, ki so sicer skladni z namenom, za katerega so bili zbrani, če za to obstaja legitimen razlog;
 2. obdelavi osebnih podatkov za potrebe posredovanja reklamnega ali promocijskega gradiva v primeru neposredne prodaje ali za tržne raziskave oz. pošiljanje tržnih sporočil.

Glede posredovanih podatkov boste lahko v vsakem trenutku v odnosu do upravljavca izvajali pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja, in sicer pravico do informiranja o obstoju podatkov in njihovem izvoru, namenih in posodobitvah, do izbrisa in ugovora.

Za uveljavljanje teh pravic morate stopiti v stik z obdelovalcem osebnih podatkov.

 

Upravljavec podatkov: društvo GLASBENA MATICA

Obdelovalec osebnih podatkov: Ravnatelj društva GLASBENA MATICA

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (RPD ali DPO): dr. Massimo SBARBARO

Drugi upravljavci

Za dogodek “Glasbeno popotovanje od morja do gora Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku” – “Viaggio musicale dal mare ai monti Celebrazione della Giornata della cultura Slovena”: SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO – CENTRO SLOVENO DI EDUCAZIONE MUSICALE EMIL KOMEL, Gorica, Drevored 20. septembra 85 –  SLOVENSKO KULTURNO GOSPODARSKA ZVEZA – UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA, Trst, Ul. svetega Frančiška 20 – SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ – CONFEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI SLOVENE, Gorica, Drevored 20. septembra 85.

Privacy -ITA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Associazione GLASBENA MATICA – Via Montorsino, 2 – 34135 Trieste (Ts) – c.f. 80015090329

Titolare del trattamento GLASBENA MATICA

Responsabile del trattamento: Bogdan KRALIJ

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO): dr. Massimo SBARBARO

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016

Nel ringraziarla per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati. I dati vengono raccolti presso l’interessato.

Finalità del trattamento

Gestione anagrafiche ai fini fiscali, osservanza degli obblighi imposti dalla legge, perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione (comunicazione dei corsi attivati e attivabili, comunicazione delle date fissate per le riunioni associative), utilizzo del materiale audio-video prodotto in occasione della manifestazione. Le finalità del trattamento sono strettamente connesse all’adempimento del contratto sottoscritto con l’Associazione.

In particolare:

 • Newsletter – invio delle informative a mezzo di indirizzo e-mail da Lei indicato
 • Attività didattiche – rendicontazione, predisposizione classi, informazioni specifiche agli insegnanti, attività richieste dalla Legge
 • Attività ricreative e/o ludiche – organizzazione gite, predisposizione del percorso in base alle esigenze degli interessati, nonché l’eventuale procacciamento di ditte specializzate nella somministrazione di pasti
 • Attività di ricerca – le attività di ricerca e statistiche, anche finalizzate alla comunicazione verso enti esterni, vengono svolte unicamente su dati anonimizzati, dai quali non può risalirsi al titolare degli stessi
 • Attività lavorativa – gestione buste paga, adempimenti normativi in materia fiscale, civile, penale, lavoristica anche in ottica di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori.
 • Attività promozionale e di didattica a distanza – gestione delle pagine internet e social media relative alla Glasbena Matica e organizzazione della didattica a distanza, compresi corsi, riunioni e saggi.
 • Attività prevenzionistica – come previsto dalla legge in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19 dati di contatto, presenze, assenze, dati sanitari generici

Modalità del trattamento

I dati vengono da noi trattati manualmente, conservati nei nostri archivi cartacei, vengono elaborati tramite il nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni o denunce, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne le prestazioni a Lei fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata prevista dalla Legge, italiana od europea, che preveda la conservazione di documenti (ad es. documentazione contabile, fiscale, ecc.) per il tempo strettamente necessario al rispetto della normativa in vigore o per la salvaguardia dei diritti dell’Associazione o dell’interessato (es. richiesta documentazione probante l’appartenenza all’Associazione nel passato per finalità personali dell’interessato), salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico. In questo caso potranno essere da noi conservati unicamente i dati richiesti dalla legge a riprova di operazioni, attività o altri fatti specifici, mentre verranno cancellati tutti i dati non richiesti dalla legge a tutela dei diritti (ad es. indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.). Si precisa comunque che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni trattamento. Tali dati vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.

Al fine di attuare tutte le direttive in ordine al contenimento epidemiologico da Covid-19 l’acquisizione del consenso potrà essere richiesta online, attraverso apposito format e così conservata.

Anche le copie dei documenti d’identità e degli ulteriori documenti necessari all’iscrizione ed all’associazione potranno essere richiesti on-line e la copia informatica sarà conservata per il tempo necessario all’utilizzo come previsto dalla presente.

Conservazione e trattamento in genere manterranno la medesima disciplina relativa alla documentazione cartacea, con possibilità di gestione del trattamento solo ai soggetti preventivamente autorizzati allo scopo.

I dati di contatto, la presenza in aula a corsi, eventi, manifestazioni o attività comunque organizzate, gestite, collaborate o occasionate da Glasbena Matica saranno raccolti e conservati per il tempo pari a mesi due. Un tanto al fine esclusivo di adempiere all’obbligo di comunicazione ove richiesto dalle Autorità Sanitarie o di Protezione Civile all’uopo autorizzate alla raccolta di tali dati.

Saranno altresì raccolti dati parzialmente sanitari, in deroga a quanto previamente previsto e come stabilito dagli allegati ai DPCM in vigore al momento della raccolta dei dati, sotto forma di dichiarazione espressa da parte dell’interessato di assenza di eventi morbosi e/o sintomatici del contagio.

Eccezionalmente, in caso di eventi incidentali durante lo svolgimento di attività organizzate dalla Glasbena Matica oppure nei locali dalla stessa gestiti, qualora vi sia il fondato sospetto che un interessato presenti i sintomi legati al Covid-19 dovrà essere registrata l’attività prestata e conservata sino alla successiva indagine da parte dell’Autorità Sanitaria.

Trascorsi due mesi dalla raccolta di tali dati gli stessi saranno distrutti e/o cancellati.

La didattica potrà avvenire con modalità a distanza. In questo caso saranno necessari i dati di contatto dei social media. Inoltre l’attività promozionale dell’Associazione potrà avvenire anche a mezzo internet.

I dati relativi saranno mantenuti per il tempo corrispondente alla gestione ordinaria, salvo richiesta di cancellazione.

 

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

I dati relativi ai social media ed alla didattica a distanza sono facoltativi.

L’invio e la conservazione telematici sostituiscono integralmente quelli cartacei, ove possibile, in virtù delle direttive anti Covid-19. I tempi di conservazione e le modalità di trattamento rimarranno le medesime sopra richiamate.

Al fine

Conseguenze del rifiuto dei dati

In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, le conseguenze saranno costituite dall’impossibilità di dare seguito al contratto con l’interessato. Sarà inoltre impossibile adempiere correttamente alla normativa fiscale/amministrativa/civile in vigore necessari per dare seguito al contratto, nonché con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni amministrative, eventuali sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai competenti Uffici, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità.

In caso di mancato consenso da parte dell’interessato dei dati relativi alla gestione promozionale e/o di didattica a distanza non permetteranno la fruizione dei servizi relativi da parte dell’interessato.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati a:

1) Personale dell’Associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.

2) A tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate

3) Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.

4) Responsabili anche esterni del trattamento dei dati (es. Consulente del Lavoro, Commercialista, Avvocato).

5) Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.

6) Autorità sanitaria e di protezione civile

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016:

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del DPO;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui alla normativa in vigore, nei confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali.

 

Il titolare del trattamento è l’Associazione GLASBENA MATICA.

Il responsabile del trattamento è: il Direttore dell’Associazione GLASBENA MATICA

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO): dr. Massimo Sbarbaro

CONTITOLARI.

Per l’evento “Glasbeno popotovanje od morja do gora Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku” – “Viaggio musicale dal mare ai monti Celebrazione della Giornata della cultura Slovena”: SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO – CENTRO SLOVENO DI EDUCAZIONE MUSICALE EMIL KOMEL, Gorizia in Viale XX Settembre, 85 –  SLOVENSKO KULTURNO GOSPODARSKA ZVEZA – UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA, Trieste, via San Francesco, 20 – SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ – CONFEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI SLOVENE, Gorizia, Viale XX settembre, 85

Menu