STRINGS FESTIVAL KRAS 2017

Spoznajte notatorski program Sibelius!

Impariamo a conoscere il software notazionale Sibelius!

Seminar je namenjen glasbenim pedagogom, ljubiteljem glasbe, študentom in dijakom, ki bi se želeli temeljito seznaniti z glasbeno notografijo in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Na kratkem 16-urnem tečaju bodo pridobili osnovno raven digitalne kompetence programa Sibelius.

PROGRAM SIBELIUS

RačunalnikDelo

Udeleženci bodo poglobili ustvarjanje videza in pridobili občutek za delo s programskimi orodji, vnos not (linearno-intervalni in vertikalno-akordični), uporabo zapisa štiriglasne harmonije z glasovi, vnos vseh tekstovnih oznak od dinamike in libreta, spremembe instrumentov in linijske oznake do izvoza iz Sibeliusa v druge formate, npr. kot grafični element v MS Word in MS PowerPoint. Poseben poudarek bo na uspešnem premagovanju zahtev notografije s pomočjo uporabe bližnjic in digitalnega peresa. Vsako poglavje bomo zaključili s praktično vajo, vsebinski povzetki pa bodo udeležencem omogočili samostojno delo s programom in njegovo uspešno vključitev v lastni pouk glasbe. Celotni seminar bo potekal v spletni učilnici MOODLE s številnimi primeri dobre prakse, kar bo tečajnikom omogočilo kasnejšo stalno povezavo na daljavo s predavateljem. Udeleženci seminarja si morajo sami zagotoviti računalnik in program Sibelius. Brezplačno poskusno 30-dnevno verzijo programa Sibelius 8 (deluje samo v 64-bitnem sistemu Windows 8-10) bodo lahko dobili na seminarju.

BW

Mag. Kristian Kolman

Iz  violine je diplomiral na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, v razredu prof. Roka Klopčiča, iz viole pa pri izr. prof. dr. Svavi Bernhardsdottir; magistriral je na Oddelku za godala. Izpopolnjeval se je pri prof. Helfriedu Fistru in prof. Paulu Roczeku. Poučuje violino in violo na osnovni in srednji stopnji Glasbene šole v Celju. Nastopa kot solist in sodeluje v različnih komornih skupinah ter orkestrih. V zadnjem času se posveča tudi stari glasbi z rebekom in jazzu v Blue String Triu. Napisal je zbirko šestih temeljnih učbenikov za violino in violo ter druga učna orodja. Posebno mesto namenja raziskavam in informatizaciji glasbenega šolstva. O glasbeni informatiki in pouku godal v spletnih učilnicah je predaval na mednarodnih konferencah Evropskega združenja učiteljev godal – ESTA, leta 2012 v Welsu (Avstrija), 2013 v Oxfordu (Velika Britanija), 2015 v Middelburgu (Nizozemska), letos pa v Kazanu (Tatarstan, Rusija). Od leta 2005 je tajnik Društva učiteljev godalnih instrumentov – ESTA Slovenije.

POTRDILA

Potrdilo o opravljenem seminarju se izdaja ob redni prisotnosti in izdelavi predvidenih nalog. Seminar se uveljavlja v zahtevku za pridobitev ene točke v postopku napredovanja iz programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. 

Udeleženci, ki niso zaposleni v Sloveniji, bodo s potrjeno prisotnostjo in izdelanimi nalogami prejeli potrdilo o opravljenem 16-urnem začetnem tečaju programa Sibelius.

PROGRAM

10.7. in 11.7. 2017

9:00-13:00   (5 šolskih ur po 45′ vmes 15′ pavze)
15:00-17:30 (3 šolske ure po 45′ vmes 15’pavze)

 

Prost vstop na vse koncerte Strings festivala Kras.

Vpisnina in kotizacija 90,00 € 

Rok za prijavo: 31. maj 2017.

Udeleženci seminarja se bodo zbrali na Jadranskem zavodu (info točka) 10. 7. ob 8.30.

Udeleženci seminarja bodo lahko prenočili v prostorih zavoda (cena nastanitve: 15,00 evrov).  

Prenočitev plačate ob sprejemu na info točki.

Hrana: Bar Mickey Mouse  (preskrbljeno vodstvo za mladoletne)

PLAČILO

Vpisnino (50,00 evrov) poravnate ob vpisu, kotizacijo (40,00 evrov) pa en teden pred začetkom seminarja.

Vpisnine ne vračamo.

Prosimo, da vpisnino in kotizacijo nakažete na TRR:

ZKB
IBAN: IT66Y0892802201010000010123
BIC CODE: CCRTIT2TV00
Prejemnik:

GLASBENA MATICA – SIBELIUS

PRIJAVA – ISCRIZIONE 

Il seminario è dedicato a insegnanti di musica, musicisti amatoriali, nonché a studenti ed alunni che vogliono imparare a conoscere  i software dedicati alla notografia musicale. Un breve corso introduttivo di 16 ore permetterà ai partecipanti di acquisire alcune competenze chiave per l’utilizzo di Sibelius.

PROGRAMMA SIBELIUS

Durante il corso saranno affrontati temi inerenti agli aspetti formali della notografia computerizzata, quali l’inserimento di note (annotazione lineare e verticale per intervalli ed accordi), la produzione di spartiti a quattro voci, l’inserimento di note di testo (dinamica, libretto, cambio degli strumenti e annotazioni), nonché l’esportazione di file Sibelius in altri programmi – ad esempio MS Word e MS PowerPoint. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle esigenze della notografia, nonché all’utilizzo dei tasti di scelta rapida e della penna digitale. Ogni capitolo si concluderà con una serie di esercitazioni pratiche. Il materiale fornito consentirà ai partecipanti di utilizzare il programma in completa autonomia anche nell’ambito della propria attività didattica. L’intero corso si svolgerà in ambiente informatico MOODLE con molti esempi di buone prassi – ciò permetterà una costante interazione tra gli studenti e il docente anche dopo la fine del corso. I partecipanti devono presentarsi al corso muniti del proprio pc con già installato il programma Sibelius. In alternativa, una versione di prova del programma Sibelius 8 (valida per 30 giorni e operativa in ambiente Windows 8-10) potrà essere installata ad inizio corso.

BW

Dott. Kristian Kolman

Diplomatosi in violino presso l’Accademia di Musica dell’Università di Lubiana (relatore prof. Rok Klopčič) e in viola con la prof. Svava Bernhardsdottir, ha successivamente conseguito anche la laurea magistrale e ha frequentato corsi di specializzazione con il prof. Helfried Fister e il prof. Paul Roczek. Insegna violino e viola ai corsi di primo e secondo livello presso il conservatorio di Celje, in Slovenia. Collabora, anche come solista, con numerose orchestre da camera e sinfoniche. Recentemente ha intrapreso percorsi di musica antica (suonando la ribeca) e di musica jazz (con il Blue String Trio). E’ autore di una raccolta di sei manuali per violino e viola nonché di altri materiali didattici. Dedica parte del suo lavoro alla ricerca e alla promozione dell’informatica in ambito didattico. Su questo tema ha tenuto – con particolare riferimento all’e-learning per strumenti ad arco – una serie di conferenze per l’ESTA (Associazione Europea degli Insegnanti di Strumenti ad Arco): nel 2012 a Wels (Austria), nel 2013 a Oxford (Gran Bretagna), nel 2015 a Middelburg (Olanda) e quest’anno a Kazan (Russia). Del 2005 è segretario della Sezione slovena dell’ ESTA.

ATTESTATO

Un certificato di partecipazione al seminario sarà rilasciato ai partecipanti che saranno presenti per tutta la durata del corso (16 ore) e avranno svolto tutti gli esercizi previsti. Il seminario dà diritto all’acquisizione di un punto secondo lo schema di valutazione previsto dal programma di formazione continua per docenti approvato dal Ministero per l’Istruzione della Repubblica di Slovenia.

Ai partecipanti provenienti da altri Paesi che saranno presenti per tutta la durata del corso (16 ore) e avranno svolto tutti gli esercizi previsti verrà rilasciato un’attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Programma:

10/ 7 e 11/ 7

dalle 9.00 alle 13.00   (5 ore di 45 minuti ciascuna + 15 minuti di pausa)
dalle 15.00 alle 17.30 (3 ore di 45 minuti ciascuna + 15 minuti di pausa)

Ingresso libero a tutti i concerti dello Strings Festival Kras.

Costo seminario 90,00 € 

La domanda di iscrizione va inviata entro il 31 maggio 2017.

I partecipanti al seminario saranno accolti presso il Collegio (info point) il giorno 10 luglio alle ore 8,30.

I partecipanti potranno alloggiare presso il Collegio (15,00 €).

L’alloggio andrà pagato al momento dell’accoglimento presso l’Info Point del Collegio.

Vitto: Bar Mickey Mouse  (previsto l’accompagnamento per i minorenni)

PAGAMENTI

Quota d’iscrizione: 50,00 € (da versare entro il 31 maggio 2017)

Quota di partecipazione: 40,00 € (da versare almeno una settimana prima dell’inizio del seminario).

La quota di acconto non è rimborsabile.

 

Il costo del seminario va pagato al seguente conto corrente:
ZKB
Bančni račun : IBAN: IT66Y0892802201010000010123
BIC CODE: CCRTIT2TV00
Naslovljeno na:

GLASBENA MATICA SIBELIUS

PRIJAVA – ISCRIZIONE 

KONTAKTI

Ul. Montorsino 2 – 34135 TRST
+39 040 418605
+39 040 4529619